HUI HUANG (8497)

Organization: Shenzhen University
Address: Visual Computing Research Center
518060 Shenzhen
Country: China
Telephone:
Fax:
Email: huihuang@szu.edu.cn